ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ : Οι κάτωθι γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της «ΕΛΕΝΗ ΑΜΠΑ», (στο εξής «Εταιρία») και των εκάστοτε πελατών της (στο εξής «Πελάτης»), συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που γίνονται μέσω του e-shop της Εταιρίας, το οποίο λειτουργεί στην ιστοσελίδα https://abbaconcept.com/. Διαφοροποίηση των όρων που διέπουν μία συγκεκριμένη πώληση σε σχέση με τους παρόντες όρους θεωρείται ότι ισχύει μόνον αν αναφέρεται ρητά στην έντυπη προσφορά της Εταιρίας ή το τιμολόγιο πώλησης ή σε ειδική έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Η προθεσμία πληρωμής κάθε πώλησης είναι η αναφερόμενη στο εκάστοτε τιμολόγιο ή σε έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη. Για πωλήσεις που γίνονται μέσω του e-shop, η πληρωμή γίνεται βάσει της επιλογής του Πελάτη, εκ των προσφερόμενων σε αυτόν επιλογών (π.χ. μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, με αντικαταβολή κ.ο.κ) και υπό τους εκεί αναφερόμενους όρους που ισχύουν για κάθε επιλεγόμενο τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση υπέρβασης συμφωνηθείσας προθεσμίας πληρωμής, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία θα χρεώνει τόκους υπερημερίας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεχθεί να λάβει επιταγές του Πελάτη ή πελατών του, η εξόφληση της πώλησης θα θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής και όχι με τη λήψη της. Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη είσπραξης ή εμβάσματος μετρητών ή ηλεκτρονικό μέσω αποτύπωσης της πληρωμής (π.χ. χρέωση κάρτας ή ηλεκτρονικό έμβασμα).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία ενδέχεται να αποκλίνει μερικώς από τις αναφερόμενες στην εμπορική τους αλληλογραφία ή στο e-shop ημερομηνίες παράδοσης και παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση, εκτός αν έχει οριστεί άλλως σε ειδική μεταξύ τους συμφωνία ακριβόχρονης παράδοσης. Η παράδοση γίνεται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας και ο εφαρμοζόμενος όρος πώλησης είναι ο Ex Works, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο τιμολόγιο πώλησης ή αν έχει άλλως συμφωνηθεί εγγράφως, ως εγγράφου νοουμένης και της εκ μέρους του Πελάτη επιλογής τινός άλλου τόπου παράδοσης μέσω του e-shop της Εταιρίας και υπό τους εκεί αναφερόμενους όρους που θα ισχύουν για κάθε προσφερόμενο τρόπο και τόπο παράδοσης.

ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Σε πωλήσεις που γίνονται στην έδρα της Εταιρίας, αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φόρτωση των προς μεταφορά προϊόντων είναι ο Πελάτης και ο μεταφορέας που αυτός έχει επιλέξει. Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή ζημίες που τυχόν προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους, ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία, εναπόκειται δε στον Πελάτη η ασφάλιση της μεταφοράς σε ασφαλιστική εταιρία αι με όρους της επιλογής του. Αν συμφωνηθεί η με επιπλέον χρέωση παράδοση των πωλούμενων προϊόντων σε άλλο τόπο, υπεύθυνη για τα παραπάνω είναι η Εταιρία. Σε πωλήσεις που γίνονται μέσω του e-shop, η Εταιρία και ο μεταφορέας που θα επιλέξει ευθύνονται για την παράδοση των πωλούμενων προϊόντων στον τόπο που δήλωσε ο Πελάτης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ : Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο κατά το χρόνο της παράδοσης και όχι μετά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου, Τυχόν αμφισβητήσεις του Πελάτη ως προς την ποιότητα, τη συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί εγγράφως εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την Εταιρία και όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα παραλαβής, τα δε επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι στην αυτή κατάσταση, όπως αρχικά παραδόθηκαν.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ : Ο τρόπος και η ασφάλεια της χρήσης των προϊόντων εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη και επιμέλεια του Πελάτη και τελικού χρήστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η Εταιρία εφαρμόζει τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και λεπτομέρειες σχετικά με αυτό μπορείτε να δείτε εδώ . Σε κάθε περίπτωση, η εκ μέρους της Εταιρίας τήρηση και χρήση προσωπικών δεδομένων που ο Πελάτης θα θέσει αυτοβούλως ή σε εκπλήρωση των αναγκαίων φορολογικών διατυπώσεων (όπως η επωνυμία, η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο ΑΦΜ και στοιχεία ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής) θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των μεταξύ αυτού και της Εταιρίας εμπορικών συναλλαγών και δεν θα διαβιβάζονται προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των περιπτώσεων υποχρεωτικής από τη Νομοθεσία διαβίβασης (π.χ. κατά την υποβολή συγκεντρωτικών δηλώσεων για πελάτες). Το περιεχόμενο, η συχνότητα και λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με τις μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας συναλλαγές προστατεύονται από την Εταιρία ως απόρρητες και η Εταιρία δεσμεύεται ότι, πέραν της περίπτωσης υποχρεωτικής ανακοίνωσής τους στα πλαίσια εκπλήρωσης φορολογικών ή εν γένει διοικητικών της υποχρεώσεων, δεν θα τις ανακοινώσει προς οποιονδήποτε τρίτο.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων προς τον Πελάτη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.